ASISTENT PEDAGOGA

Studium pro ASISTENTY PEDAGOGA 

akreditace MŠMT DVPP

Cílem studia je získání kvalifikace asistenta pedagoga pro přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání formou individuální integrace podle  podle § 20 odst. 1 a 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Studijní program je v souladu s akreditací MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

Termíny kurzu:

 
22.9. - 25.11.2018

OBSAZENO

 
1.12.2018 - 27.1.2019

víkendový soboty + neděle od 9.00 do 16.00 hod.
(1. a 2.12., 8.12., 15.12., 5. a 6.1., 19. a 20.1., 26. a 27.1.)

  

Cena: 10.200,- Kč

Místo konání: Praha 5 – Smíchov, u metra Anděl

max. kapacita kurzu: 12 osob (kurz obsazujeme dle pořadí přijatých přihlášek a úhrady kurzovného)

Vstupní požadavky: SŠ nebo ZŠ

(SŠ pro vyšší úroveň kompetencí asistenta pedagoga - přímá pedagogická činnost a ZŠ pro nižší úroveň kompetencí AP)

Celkem 120 hodin (80 hodin teoretické výuky a 40 hod. praxe)

 

Přihlásit se můžete na: oi@oapraha.cz, tel.: 732 187 284


 ZÁKLADNÍ OSNOVY KURZU:

 Modul I.:  Škola, školní práce a role asistenta pedagoga 

1. Škola jako systém (včetně organizace školního roku)                                               

Právní minimum pro asistenty pedagoga (související zákony, aktuální vyhlášky, metodické pokyny a další související legislativa ovlivňující činnost asistenta pedagoga)

Typy pracovního poměru, platové třídy, další vzdělávání pedagogických pracovníků

Struktura vzdělávacích programů

Systém spolupracujících institucí

2. Základní pedagogické a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby, role asistenta pedagoga

3. Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka                                       

4. Základy didaktické a výchovné činnosti                                                                          

5. Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy                    

 

Modul II.: Podpora žáka

1. Orientace v požadavcích školy na žáka (MŠ, ZŠ, SŠ)                                                   

2. Základy psychohygieny učení                                                                                          

3. Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky                                                                                             

4. Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování                          

5. Základní znalosti řešení výchovných problémů

6. Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního

chování žáků

7. Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami   

 

Modul III.: Systém péče o žáka

1. Systém péče o žáka                                                                                                             

(působení a možnosti školy, školských poradenských zařízení, léčebné péče, sociálních služeb, krizové intervence, nestátních neziskových organizací)

2. Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií ČR příklady konkrétních kazuistik

 

Modul IV.: Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga

1. Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného

kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání                                                                

2. Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí                          

3. Specifika práce se žáky se zdravotním postižením                                                        

4. Specifika práce se žáky nadanými a mimořádně nadanými                                        

5. Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky

6. Komunikační dovednosti asistenta pedagoga (strategie vedení rozhovoru, techniky a struktura)

Komentáře

Přidat komentář

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

napište výsledné číslo!
+420 286 857 164

2017 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.