Jak motivovat zaměstnance, aby prosperovala celá firma?

Motivace představuje jakousi hnací sílu vedoucí jednak k lepším výsledkům, jednak ke snazšímu dosažení vytyčených cílů. Platí to jak pro zaměstnance, tak i samotné zaměstnavatele, resp. firmy. Z toho důvodu je nesmírně důležité, aby daná firma věděla, jakým způsobem své zaměstnance motivovat. A právě o tom pojednávají následující řádky.

Vnitřní a vnější motivace zaměstnance

Hned v úvodu je potřeba zmínit, že motivaci dělíme na vnitřní a vnější, kdy je každá z nich ovlivňována jinými faktory.

Vnitřní motivace zaměstnance

Vnitřní motivace je přirozenou součástí každého člověka pramenící z jeho potřeb a zájmů. Typickým příkladem je potřeba seberealizace, tedy touha posouvat sebe jakožto osobnost neustále kupředu. Zvláště ke zvládání tvořivých, nejednoznačných a složitých problémů je důležitá vnitřní motivace. Budou-li mít zaměstnanci pocit, že jim jejich práce dává smysl a budou se na ní chtít podílet, budou přicházet s mnohem tvořivějšími řešeními.

Vnitřní motivace zaměstnance

Ač se jedná o motivaci vnitřní – tedy takovou, která vychází ze zaměstnance samotného – přispět může i zaměstnavatel, a to pochvalou. Pozitivní zpětná vazba dává zaměstnanci pocit, že si nadřízený jeho práce všímá a cení si jí.

Vnější motivace zaměstnance

Vnější motivace je stav, kdy člověk jedná pod vlivem vnějších činitelů. Jeho motivace tak pochází z okolí. Jedinec motivovaný zvnějšku často pracuje za účelem dosažení jiného cíle, než je odvedení práce samotné. Obvykle se jedná o finanční odměnu nebo možnost povýšení.

Jako vnější motivační faktor může zaměstnavatel uplatnit nejen možnost odměny, ale také hrozbu trestu. Zajisté jste rozpoznali známou metodu cukru a biče. Vnější motivace sice nebývá tak silná jako ta vnitřní, rozhodně by však neměla být opomíjena.

Vnější motivace zaměstnance

Jak na správný motivační program ve firmě?

Zaměstnavatel, který si se správným nastavením motivačního programu ve firmě neví rady, si může dopomoci Maslowovou pyramidou lidských potřeb. Ta sestává z pěti částí, které lze jednoduše převést do pracovního života. To reflektuje následující obrázek:

Motivační program ve firmě a Maslowova pyramida potřeb

Oblasti vnější motivace zaměstnance

Vzhledem k tomu, že se bavíme o motivaci zaměstnanců ze strany zaměstnavatele, je zcela zřejmé, že se jedná o motivaci vnější. To, které faktory na ni působí nejsilněji, závisí na konkrétním povolání a pracovišti, obecně se však mezi nejčastější skupiny motivace řadí:

 

Finanční motivace

Peníze sice nejsou to nejdůležitější, sami ale zajisté uznáte, že bez nich toho člověk moc nesvede. Proto je nejčastější motivací stále motivace finanční. Vedle klasického měsíčního platu či mzdy může zaměstnavatel svým podřízeným nabídnout také zásluhovou odměnu, peněžní bonusy, akcie, podíl na zisku aj.

Finanční motivace zaměstnanců

Pracovní náplň a kariérní postup

Asi nikdo z nás netouží dělat práci, která ho nebaví a nenaplňuje. Někteří zaměstnanci se sice spokojí s fádní a rutinní činností a odpovědnosti se budou vyhýbat obloukem, jsou ale i tací, pro které je postup vzhůru po kariérním žebříčku zcela zásadní. A právě u těch může zaměstnavatel podpořit motivaci příslibem potenciálního kariérního postupu. Zaměstnanec tak bude usilovat o něco, co je reálné a dosažitelné.

Motivace zaměstnanců - pracovní náplň a kariérní postup

Zaměstnanecké benefity

Zaměstnanecké benefity jsou určité výhody, jež zaměstnavatelé poskytují svým zaměstnancům nad rámec zákonné mzdy či platu. Mohou být finančního i nefinančního rázu. Některé z finančních benefitů jsme zmínili již u finanční motivace.

Mnohem zajímavější a širší kategorii tvoří benefity nefinanční. Sem řadíme například práci z domova a flexibilní pracovní dobu, různé vzdělávací kurzy, trénink měkkých dovedností, nebo třeba poukazy na masáže, do sauny atp.

Motivace zaměstnanců - zaměstnanecké benefity

Ať už se rozhodnete motivovat své zaměstnance jakkoliv, vězte, že motivovaný a odměněný zaměstnanec vykonává svou práci s mnohem lepšími výsledky

Komentáře

Add new comment
+420 286 857 164

2014 © Copyright OA Praha. All rights reserved

Aira GROUP s.r.o.