Práce personalisty: Jaká je a co obnáší?

Práce s lidmi dokáže být čas od času velice náročná. Z toho důvodu firmy zaměstnávají personalisty, resp. pracovníky v oblasti řízení lidských zdrojů, kteří zajistí, že na pracovišti bude vše probíhat přesně tak, jak má. V následujících řádcích se na tuto záslužnou profesi podíváme pěkně zblízka.

Kdo to je personalista a jaká je náplň jeho práce?

Personalista je člověk, který zajišťuje veškerou personální agendu v dané organizaci.Jeho práce se dotýká oblastí, jako jsou:

 • nábor, přijímání a propouštění zaměstnanců,
 • příprava smluv a dalších dokumentů týkajících se pracovněprávních vztahů (např. ohledně vzniku, průběhu a ukončení pracovních poměrů),
 • vedení personální evidence všech zaměstnanců,
 • vyřizování požadavků individuálních personálních žádostí či požadavků z oblasti sociální politiky,
 • hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců,
 • analýza vzdělávacích potřeb a zajišťování rozvoje a vzdělávání zaměstnanců (mj. školení),
 • spolupráce s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení,
 • reporting vedení organizace ohledně lidských zdrojů aj.

Náplň práce personalisty

 

Jaké dovednosti a znalosti by měl správný personalista mít?

S výkonem práce personalisty je spjata celá řada kompetenčních požadavků, které je potřeba splnit. Přesněji řečeno se jedná o seznam odborných znalostí a dovedností, jejichž osvojení je pro výkon této práce klíčové.

Odborné dovednosti

Mezi odborné dovednosti, kterými by měl správný personalista disponovat, patří především následující:

 • identifikace personálních potřeb organizace,
 • zajišťování náborové činnosti či naopak propouštění zaměstnanců,
 • vedení personální evidence,
 • práce se systémy hodnocení a odměňování zaměstnanců,
 • sestavování vzdělávacího plánu a celkově organizování vzdělávání pracovníků,
 • orientování se v oblasti interních pracovněprávních norem,
 • realizace personální politiky podniku takovým způsobem, aby bylo zajištěno optimální fungování řízení lidských zdrojů.

Obecné dovednosti a soft skills

Vedle dovedností odborných jsou samozřejmě důležité i dovednosti obecné, jako jsou počítačová gramotnost, právní povědomí a jazyková způsobilost v češtině i angličtině, a dovednosti měkké (tzv. soft skills). V případě personalisty se k žádoucím měkkým dovednostem řadí schopnost efektivní komunikace a řešení problémů, schopnost plánování a organizování práce a dále také samostatnost a aktivní přístup.

Odborné znalosti a dovednosti personalisty

Odborné znalosti

odborných znalostí pak lze zmínit především znalosti:

 • personálního managementu,
 • zásad stanovování požadavků na pracovní pozice,
 • postupu při výběru zaměstnanců,
 • hodnotících a motivačních systémů zaměstnanců,
 • základů pracovního práva a zákoníku práce, a to včetně předpisů v oblasti mezd, platů a zařazování zaměstnanců do skupin a tarifních stupňů,
 • forem a možností dalšího vzdělávání a kariérního růstu zaměstnanců aj.

Výhodou může být mimo jiné také znalost trhu práce, jeho ukazatelů a vývojových trendů, znalost podmínek zaměstnávání v zahraničí či znalosti v oblasti kolektivního vyjednávání.

 • S pomocí všech výše uvedených znalostí a dovedností personalisté zaměstnancům do jisté míry pomáhají předcházet tzv. syndromu vyhoření.

Jaké vzdělání je potřeba k výkonu práce personalisty?

K výkonu práce personalisty je vyžadováno ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, případně střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou. V ideálním případě by se mělo jednat o studium v oboru ekonomika a podnikání.

Vzdělání personalisty

Nicméně, potřebnou kvalifikaci lze získat také absolvováním některého z akreditovaných vzdělávacích kurzů, například kurzů rekvalifikačních, v nichž se naučíte vše, co je k výkonu práce v oblast lidských zdrojů potřeba. Někteří pořadatelé kurzů vám navíc vyjdou vstříc a nabídnou vám možnost individuální či kombinované formy studia.

Jak je to s praxí a finančním ohodnocením personalisty?

Personalista bez praxe

Budete-li se ucházet o zaměstnání jako personalista bez praxe, pravděpodobně to – stejně jako u každé další profese – nebude procházka růžovým sadem. Jakousi výhodu mohou mít čerství absolventi, kteří se ještě stále rádi učí novým věcem a které si ta či ona firma ráda „vycvičí“ a přetvoří k obrazu svému. Avšak i v případě, že čerstvými absolventy nejste, lze provést určité kroky, které vaše šance zvýší. O jaké kroky jde?

Slevte ze svých nároků

V prvé řadě budete pravděpodobně muset slevit ze svých nároků. Zajisté nepotrvá dlouho a na požadovanou úroveň se postupně vypracujete.

Doveďte k dokonalosti svůj životopis i průvodní dopis

Uchazeč o práci- životopis

Dále se zaměřte na svůj životopis, který co nejvíc vyšperkujte, a také na – leč často opomíjený – průvodní dopis. Dopis toho oproti životopisu řekne mnohem víc a také vám pomůže odlišit se od ostatních. Dostatečně vyzdvihněte své vlastnosti a dovednosti, které byste mohli v dané práci uplatnit, a také se zmiňte o tom, jak byste díky nim mohli společnosti přispět. Za stejným účelem můžete uvést i své koníčky.

Dostatečně se připravte na pohovor

Vybere-li si potenciální zaměstnavatel z haldy obdržených životopisů právě ten váš a pozve vás na pohovor, rozhodně nepodceňte dostatečnou přípravu. Na internetu zcela jistě najdete řadu otázek, které se při pohovoru s největší pravděpodobností objeví.

Finanční ohodnocení personalisty

Přirozeně vás bude asi také zajímat, jak je to s finančním ohodnocením personality, resp. jaká je průměrná výše jeho mzdy (v soukromé sféře) či platu(ve sféře veřejné).

Finanční ohodnocení personalisty

V soukromém sektoru činila v roce 2020 střední hodnota hrubé měsíční mzdy 36 181 Kč. Nejlépe na tom byli personalisté z Prahy a Středočeského kraje, dále také z kraje Plzeňského a Zlínského. V sektoru veřejném pak střední hodnota hrubého měsíčního platu v témže období dosahovala výše 40 509 Kč. Nejvyšších příjmů dosahovali zaměstnanci v oblasti řízení lidských zdrojů z Prahy, Plzeňského a Jihomoravského kraje.

Komentáře

Přidat komentář

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

Fill in the blank
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.