Měkké dovednosti: Proč jsou důležité a co vše mezi ně patří?

Co to jsou měkké dovednosti?

Měkké dovednosti (neboli soft skills) jsou lidské dovednosti v oblasti chování, které vychází z osobnostních předpokladů člověka a které tvoří nepostradatelnou součást jeho odborné způsobilosti.

Soft skills

Měkké dovednosti zasahují do sociální i emoční sféry lidí a zahrnují například schopnost jedince komunikovat s ostatními, společně pracovat, jednat, organizovat, řešit konflikty atp. Proto někdy můžeme narazit i na termín „interpersonální dovednosti“. Vzhledem k tomu, že se projevují vždy v konkrétní situaci, je jejich měření značně obtížné. Faktem však zůstává, že především v dnešní době a společnosti jsou velmi ceněné a některé firmy je dokonce považují za důležitější než dovednosti tvrdé (tzv. hard skills). Měkké dovednosti totiž lze do jisté míry považovat za předpoklad k získání a rozvoji hard skills. Navíc mají průřezový charaktera jsou přenositelné a uplatnitelné napříč různými obory.

Soft skills vs. hard skills

Soft skills vs. hard skills

Co jsou to měkké dovednosti, jsme si vysvětlili již v předchozích řádcích. Tvrdé dovednosti jsou pak jakýmsi jejich protipólem.

V případě hard skills hovoříme o odborných dovednostech, které svědčí o určité kvalifikaci člověka a k jejichž osvojení je zapotřebí specializované studium. Oproti tomu soft skills odborné vzdělání přímo nevyžadují a lze je získat i během praxe. Rozdíl spočívá také v tom, že tvrdé dovednosti lze podstatně lépe měřit, dosažení určité profesní úrovně hard skills bývá dokládáno certifikátem či jiným potvrzením. Tvrdé dovednosti jsou důležité především u odborných profesí a zahrnují například počítačové schopnosti, znalost různých programů, technické dovednosti, jazykové schopnosti, právní znalosti aj.

 • Chcete rozvíjet své jazykové schopnosti? Zkuste tyto osvědčené aplikace na výuku anglického nebo německého jazyka!

Co patří mezi měkké dovednosti?

Co patří mezi měkké dovednosti

Měkké dovednosti jsou vyžadovány především u manažerských a obchodních profesí, a od toho se také odvíjí jejich charakter. Patří mezi ně například následující:

 • komunikační dovednosti,
 • schopnost týmové spolupráce či vedení týmu,
 • organizační schopnosti a dovednosti,
 • strategické neboli koncepční myšlení,
 • kreativní myšlení,
 • flexibilita a schopnost rozhodovat se v podmínkách nejistoty,
 • schopnost řešení konfliktů a vyjednávání,
 • asertivní jednání,
 • sebereflexe, konstruktivní kritičnost,
 • aktivní přístup a ochota učit se novým věcem,
 • ochota riskovat,
 • samostatnost,
 • odolnost vůči stresu,
 • empatie a další.

Proč a u jakých profesí jsou měkké dovednosti důležité?

Jak již bylo zmíněno výše, soft skills jsou zásadní zejména pro manažerské a obchodní profese. Manažer, který pracuje na svých měkkých dovednostech, má totiž lepší vztahy s lidmi na pracovišti i mimo něj. Osvojením soft skills je pro něj také mnohem jednodušší řešit témata týkající se odměny, motivace či hodnocení podřízených. Z toho důvodu se měkké dovednosti stávají základním pilířem manažerského vzdělávání.

 • Rozvoj měkkých dovedností a s tím spojené lepší vztahy na pracovišti manažerům mimo jiné pomáhají předcházet tzv. syndromu vyhoření.

 Soft skills u manažerů

Význam však mají i pro jiné profese, neboť určují, jestli daný jedinec zapadne do týmu a jak kvalitně bude odvádět svoji práci. Mimoto se jedná o jakýsi prostředek, s jehož pomocí se lze připravit na budoucí trh práce. Měkké dovednosti jsou totiž oproti těm tvrdým mnohem univerzálnější a v podstatě neměnné. V případě tvrdých dovedností dochází v důsledku neustálých a zrychlujících se změn ke zkracování jejich životnosti. Zatímco v minulosti se změny odehrávaly v horizontu 20 let, dnes je to v průměru 2-5 let. Uvádí se například, že softwaroví inženýři si své odborné dovednosti musí obnovovat každých 12-18 měsíců.

Už v úvodu článku jsme mimo jiné nastínili, že měkké dovednosti tvoří základ pro budování tvrdých, resp. odborných, dovedností. Z toho důvodu se stále častěji objevují v hledáčku zaměstnavatelů a personalistů, kteří se na ně zaměřují již během pohovoru. Jejich měření je sice v porovnání s odbornými dovednostmi obtížnější, ale i tak je lze během přijímacího řízení určitým způsobem ověřit.

Jak personalisté soft skills ověřují?

Mnohé firmy tvrdí, že tvrdé dovednosti kandidáty naučí, ale ty měkké od nich budou očekávat. Personalisté je ověřují především v dalších kolech výběrového řízení, a to nejčastěji buď pokládáním jednoduchých otázek (např. zda kandidát upřednostňuje individuální nebo týmové sporty), anebo prostřednictvím behaviorálního pohovoru, kdy jsou uchazeči dotazování na konkrétní situace a způsob jejich řešení, či skrze tzv. assessment centra, kde jsou na modelových situacích testovány dovednosti všech uchazečů.

 Ověřování soft skills

O jaké dovednosti je na trhu největší zájem?

To, po kterých dovednostech je na trhu největší poptávka, názorně reflektuje žebříček níže, jehož data pocházejí z roku 2020. Jak si lze povšimnout, mezi tři nejžádanější měkké dovednosti patřily: řešení složitých problémů, kritické myšlení a kreativita.    

Žebříček měkkých dovedností 2020

Silně rostoucí význam má především kreativita, která se z 10. místa v roce 2015 dostala hned na 3. příčku. Důvodem jsou nepřetržitě probíhající změny ve společnosti, který z ní učinily zásadní kvalitu.

Důležitou roli sehrává také flexibilita, která v roce 2015 v první desítce nebyla vůbec. V dnešním proměnlivém světě totiž narážíme na mnoho situací, které nelze řešit rutinními postupy a kterým je nutné se přizpůsobit. Uvádí se dokonce, že do roku 2025 změní nové technologie – z důvodu přerozdělování práce mezi lidi a stroje – až 85 milionů pracovních míst. S flexibilitou do značné míry souvisí i schopnost rozhodovat se v podmínkách nejistoty a tvořit na místě, tedy improvizace.

Jak posilovat měkké dovednosti?

Příležitostí, jak si osvojit měkké dovednosti, je v současné době spousta. Mnohé aktivity a rozvojové programy – určené především mladým lidem – bývají navíc zdarma; zájemce tak stojí pouze čas a energii. Hlavní je dokázat vystoupit ze své komfortní zóny a ukázat proaktivní přístup.

Jednou z doporučených aktivit je třeba sport, který už malým dětem pomáhá naučit se vytrvalosti, zdravé soutěživosti, schopnosti koncentrace či schopnosti vymýšlet nová řešení a dotahovat věci do konce. Ve škole si zase děti v rámci týmových projektů osvojují komunikační dovednosti, empatii či schopnost organizace práce a času. Pro středoškoláky a vysokoškoláky se mimo jiné doporučuje výjezd na výměnný studijní pobyt v zahraničí.

Rozvíjet měkké dovednosti však mohou i dospělí, nejčastěji prostřednictvím tréninků měkkých dovedností. Avšak vzhledem k tomu, že se tyto tréninky vyznačují o něco nižší efektivitou, je třeba věnovat jejich výběru značnou pozornost. Zaměřte se především na to, aby daný trénink nabízel velké množství modelových situací, v nichž si pracovníci mohou nově nabyté znalosti a dovednosti vyzkoušet. Mezi hlavní příčiny omezené efektivity tréninků měkkých dovedností patří zejména:

 • nejasné či nesprávné vymezení měkkých dovedností, tedy toho, co by se pracovníci měli naučit,
 • nevhodní lektoři bez potřebných znalostí či zkušeností,
 • a v neposlední řadě stávající zvyklosti pracovníků. Získání nových dovedností totiž zpravidla vyžaduje, aby se lidé nejprve zbavili svých dřívějších zvyklostí, které jsou s těmito dovednostmi v rozporu, což je samozřejmě velmi obtížné.
Trénink měkkých dovedností

V každém případě je nutno zmínit, že k potřebnému osvojení soft skills několikadenní trénink nemusí být dostačující. Důležitá je i následná dlouhodobá pozornost, podpora a zpětná vazbaze strany nadřízeného či externího kouče.

 • Chcete, aby vám učení šlo co nejlépe? Vyzkoušejte superpotraviny, které podporují výkonnost mozku, pomáhají zlepšovat paměť i schopnost učení.

Komentáře

Přidat komentář

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.