Kurz asistent pedagoga

Kurz Asistent pedagoga

Cíl kurzu

Cílem studia je získání kvalifikace asistenta pedagoga pro přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání formou individuální integrace podle  podle § 20 odst. 1 a 2 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Studijní program je v souladu s akreditací MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Termíny kurzu

22.2. - 30.5.2024 
 
 
 
 
 
č. kurzu: 22-2 

č. kurzu 22-2: 14 -  TÝDENNÍ, 15.30 - 21.30 hod., rozsah 80 hod.

 

výuka pouze ve čtvrtek


Místo konání: Praha 5 - Anděl

 

 

22.2. + 29.2.                          

+ 7.3. +  21.3. + 4.4. + 11.4.

+ 18.4. + 25.4.

+ 16.5. + 23.5. + 30.5. - zakončení zkouškou

2.3.2024 - 27.4.2024 
 
 
 
 
 
 
č. kurzu: 2-3 

č. kurzu 2-3: 8 - TÝDENNÍ, 9.00 - 15.00 hod., rozsah 80 hod.

 

výuka o víkendech


Místo konání: Praha 5 - Anděl

 

 

2.3. sobota + 3.3. neděle                          

+ 16.3. sobota + 17.3. neděle + 23.3. sobota + 24.3. neděle

+ 6. 4. sobota + 7. 4. neděle

+ 20. 4. sobota + 21.4. neděle + 27. 4. sobota - zakončení zkouškou

4.5.2024 - 22.6.2024 
 
 
 
 
 
 
 
č. kurzu: 4-5 

č. kurzu 4-5: 8 - TÝDENNÍ, 9.00 - 15.00 hod., rozsah 80 hod.

 

výuka o víkendech


Místo konání: Praha 5 - Anděl

 

 

4.5. sobota + 5.5. neděle                          

+ 11.5. sobota + 19.5. neděle + 25.5. sobota + 26.5. neděle

+ 2.6. neděle + 8.6. sobota 

+ 15. 6. sobota + 16.6. neděle + 22. 6. sobota - zakončení zkouškou

13.7.2024 - 3.8.2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
č. kurzu: 13-7 

č. kurzu 13-7: 2 - TÝDENNÍ, 8.00 - 14.00 hod., rozsah 80 hod.

 

výuka o prázdninách

 

Místo konání: Praha 5 - Anděl

 

13.7. sobota + 14.7. neděle                          

+ 15.7. pondělí+ 17.7. středa + 18.7. čtvrtek + 20.7. sobota

+ 21.7. neděle + 23.7. úterý

+ 29.7. pondělí + 30.7. úterý + 3.8. sobota - zakončení zkouškou

 

 

Praktické informace

Cena: 10.200,- Kč

Místo konání: Praha 5 – Smíchov, u metra Anděl

Kurzy obsazujeme dle pořadí přijatých přihlášek a úhrady kurzovného.

Vstupní požadavky: SŠ nebo ZŠ

(SŠ pro vyšší úroveň kompetencí asistenta pedagoga a ZŠ pro nižší úroveň kompetencí AP)

Celkem 120 hodin (80 hodin teoretické výuky a 40 hod. praxe).

Odbornou praxi na pozici asistenta pedagoga si může student zajistit vlastní nebo zajistíme praxi my.

Materiály ke kurzu poskytujeme v digitální podobě.

Přihlášení do kurzu, informace:  kurzap@oipraha.cz

 

STÁHNĚTE SI PŘIHLÁŠKU

 

Napište termín kurzu o který máte zájem, Vaše jméno, příjmení a telefonní číslo.  Odpovíme Vám co nejdříve.  

Neposílejte vyplněný formulář níže, děkujeme. 

Kontakt: Voborníková Petra,+420 793 912 653


 Praktická část výuky kurzu Asistent pedagoga v OA Praha

ZÁKLADNÍ OSNOVY KURZU:
Modul I.: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga

1. Škola jako systém (včetně organizace školního roku)

Právní minimum pro asistenty pedagoga (související zákony, aktuální vyhlášky, metodické pokyny a další související legislativa ovlivňující činnost asistenta pedagoga)

Typy pracovního poměru, platové třídy, další vzdělávání pedagogických pracovníků

Struktura vzdělávacích programů

Systém spolupracujících institucí

2. Základní pedagogické a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby, role asistenta pedagoga

3. Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka

4. Základy didaktické a výchovné činnosti

5. Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy

Modul II.: Podpora žáka

1. Orientace v požadavcích školy na žáka (MŠ, ZŠ, SŠ)

2. Základy psychohygieny učení

3. Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky

4. Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování

5. Základní znalosti řešení výchovných problémů

6. Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáků

7. Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

8. Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy

Modul III.: Systém péče o žáka

1. Systém péče o žáka

(působení a možnosti školy, školských poradenských zařízení, léčebné péče, sociálních služeb, krizové intervence, nestátních neziskových organizací)

2. Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií ČR příklady konkrétních kazuistik

Modul IV.: Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga

1. Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání

2. Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

3. Specifika práce se žáky se zdravotním postižením

4. Specifika práce se žáky nadanými a mimořádně nadanými

5. Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky

6. Komunikační dovednosti asistenta pedagoga (strategie vedení rozhovoru, techniky a struktura)

Fotogalerie

Studenti kurzu Asistent pedagoga na pobočce Obchodního institutu v Praze.

Paní lektorka při studijní výuce kurzu Asistent pedagoga

Praktická část výuky kurzu Asistent pedagoga v OA Praha

FAQ: Na co se nejčastěji ptáte?

 

1. Kdo může pracovat jako asistent pedagoga?

Jako asistent pedagoga může pracovat v podstatě kdokoliv, kdo splňuje kvalifikační předpoklady (tedy požadovanou úroveň vzdělání) a také požadavky daného pracovního místa. Ty se mohou lišit v závislosti na konkrétním zaměstnavateli, typu instituce a místu, kde je práce vykonávána. 

Neméně důležitými jsou pak osobnostní rysy a zkušenosti daného „uchazeče“. Za zmínku stojí především empatie a schopnost pracovat s dětmi a lidmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Výhodu mohou mít ti, kteří mají určitou znalost psychologie a pedagogiky a mají dobré komunikační a organizační schopnosti.

 

2. Kde všude může asistent pedagoga pracovat?

Asistent pedagoga může pracovat v různých typech zařízení, kde jsou poskytovány služby vzdělávání, podpora a péče pro děti, mládež nebo osoby se zdravotním postižením. K těmto zařízením patří například:

 • základní a střední školy, 

 • mateřské školy,

 • stacionární zařízení pro osoby se zdravotním postižením nebo s omezenou soběstačností,

 • sociální služby pro děti a mládež s problémy v chování,

 • centra pro ranou péči o děti,

 • poradenská zařízení pro rodiny s dětmi s poruchami učení nebo jinými speciálními potřebami,

 • vzdělávací a výcviková střediska pro osoby se speciálními potřebami.

 

3. Jaký je rozdíl mezi školním asistentem a asistentem pedagoga?

Školní asistent, na rozdíl od asistenta pedagoga, nepatří mezi pedagogické pracovníky. Z toho důvodu mají školní asistenti menší nárok na dovolenou, nemají nárok na studijní volno a v rámci vzdělávání nespadají do režimu DVPP.

Profese školního asistenta není definována v legislativě, nýbrž se řídí dle projektových výzev ministerstva školství. Školní asistent pracuje vždy na dobu určitou podle délky trvání projektu konkrétní školy, nejdéle 2 roky. Oproti tomu je délka pracovního poměru asistenta pedagoga vázána na přítomnost žáka s podpůrnými opatřeními v dané škole.

Profese školního asistenta je zřizována za účelem podpory dětí a žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem (například v důsledku nedostatečné podpory vzdělávání ze strany rodiny, nízké motivace, dlouhodobě špatného prospěchu aj.) a dětí a žáků pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zpravidla jej zaměstnává mateřská nebo základní škola.

 

4. Jaké vzdělání musí mít asistent pedagoga?

U asistenta pedagoga rozlišujeme dvě úrovně odbornosti, podle nichž je odlišeno i požadované vzdělání.

Pro vyšší úroveň činnosti – tzn. pro přímou pedagogickou činnost ve třídě, v níž jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole s integrovanými žáky – je potřeba, aby měl asistent pedagoga střední vzdělání s maturitou a odpovídající pedagogické vzdělání (SŠ, VOŠ, VŠ se zaměřením na pedagogiku nebo přinejmenším kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga).

Pro nižší úroveň činnosti – tzn. pomocné výchovné práce ve škole nebo ve školském zařízení – postačí asistentovi pedagoga střední vzdělání s výučním listem nebo dokonce jen vzdělání základní; podmínkou je absolvování rekvalifikačního kurzu určeného pro asistenty pedagoga.

 

5. Co dělá asistent pedagoga?

Asistent pedagoga je zaměstnancem příslušné mateřské, základní nebo střední školy působící ve třídě nebo studijní skupině, v níž jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Náplň práce asistenta pedagoga zahrnuje především následující:

 • spolupráce s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti u žáků se peciálními vzdělávacími potřebami,

 • pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a také mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků,

 • individuální i skupinová podpora žáků při přípravě na výuku,

 • u žáků se zdravotním postižením rovněž pomoc při sebeobsluze.

Kromě přímé pedagogické činnosti (která zahrnuje bezprostřední práci s žáky, případně s jejich zákonnými zástupci), může ředitel školy, v níž je asistent zaměstnán, rozhodnout, že součástí jeho pracovní náplně bude také činnost nepřímá, jako je konzultace s učiteli, příprava na výuku atp. Nepřímá pedagogická činnost přitom může tvořit nanejvýš polovinu z celkového úvazku asistenta.

 

6. Jak být dobrý asistent pedagoga?

Pokud chce být člověk opravdu dobrým asistentem pedagoga, musí vedle zákonem stanovených požadavků na absolvované vzdělání disponovat i dalšími schopnostmi, dovednostmi a osobnostními dispozicemi. Zde však ve velké míře záleží na tom, u jakých žáků bude asistent působit – zatímco například u žáka s Downovým syndromem bude zapotřebí citlivý přístup, u žáka s poruchou chování naopak razance a přirozená autorita. V některých případech může být vyžadována třeba i fyzická síla pro manipulaci s vozíkem. 

Vždy je tedy důležité vzít v potaz veškeré okolnosti. Nicméně, každý dobrý asistent pedagoga by měl mít kladný vztah k dětem se sociálním znevýhodněním, měl by být empatický a trpělivý, ale současně i dostatečně razantní a důsledný. V neposlední řadě by měl být schopen vhodným způsobem komunikovat s rodiči žáků.

 

7. Jaký je plat asistenta pedagoga?

Plat asistenta pedagoga se stanovuje podle výše kvalifikace a délky praxe. V roce 2022 se tarifní mzda asistenta pedagoga, při plném úvazku, pohybovala od 15 540 Kč (4. platová třída, stupeň 1 – pedagogická praxe do 2 let) do 36 130 Kč (9. platová třída, stupeň 7 – pedagogická praxe nad 32 let).

V praxi se asistenti pedagoga platově pohybují někde mezi těmito dvěma extrémy. Při částečném úvazku jsou pak hranice ještě nižší. Pro řadu ředitelů škol může být při rozhodování o platovém zařazení asistenta pedagoga limitující výše dotace, kterou škola na plat asistenta pedagoga dostane.

 

8. Co se učí v kurzu asistent pedagoga?

Co konkrétně se v našem kurzu naučíte, se dozvíte v základních osnovách kurzu, které jsou uvedeny výše.

 

9. Jak dlouho trvá kurz asistent pedagoga?

Záleží na tom, zda se jedná o kurz týdenní či víkendový. Týdenní kurz trvá zhruba měsíc, víkendový pak měsíce dva až tři. To zjistíte z naší nabídky termínů.

 

 

 
+420 286 857 164

2014 © Copyright OA Praha. All rights reserved

Aira GROUP s.r.o.