Měkké dovednosti: Proč jsou důležité a co vše mezi ně patří?

Co to jsou měkké dovednosti?

Měkké dovednosti (neboli soft skills) jsou lidské dovednosti v oblasti chování, které vychází z osobnostních předpokladů člověka a které tvoří nepostradatelnou součást jeho odborné způsobilosti.

Soft skills

Měkké dovednosti zasahují do sociální i emoční sféry lidí a zahrnují například schopnost jedince komunikovat s ostatními, společně pracovat, jednat, organizovat, řešit konflikty atp. Proto někdy můžeme narazit i na termín „interpersonální dovednosti“. Vzhledem k tomu, že se projevují vždy v konkrétní situaci, je jejich měření značně obtížné. Faktem však zůstává, že především v dnešní době a společnosti jsou velmi ceněné a některé firmy je dokonce považují za důležitější než dovednosti tvrdé (tzv. hard skills). Měkké dovednosti totiž lze do jisté míry považovat za předpoklad k získání a rozvoji hard skills. Navíc mají průřezový charakter a jsou přenositelné a uplatnitelné napříč různými obory.

 • Chcete rozvíjet své jazykové schopnosti? Zkuste tyto osvědčené aplikace na výuku anglického nebo německého jazyka!

Soft skills vs. hard skills

Soft skills vs. hard skills

Co jsou to měkké dovednosti, jsme si vysvětlili již v předchozích řádcích. Tvrdé dovednosti jsou pak jakýmsi jejich protipólem.

V případě hard skills hovoříme o odborných dovednostech, které svědčí o určité kvalifikaci člověka a k jejichž osvojení je zapotřebí specializované studium. Oproti tomu soft skills odborné vzdělání přímo nevyžadují a lze je získat i během praxe. Rozdíl spočívá také v tom, že tvrdé dovednosti lze podstatně lépe měřit, dosažení určité profesní úrovně hard skills bývá dokládáno certifikátem či jiným potvrzením. Tvrdé dovednosti jsou důležité především u odborných profesí a zahrnují například počítačové schopnosti, znalost různých programů, technické dovednosti, jazykové schopnosti, právní znalosti aj.

Co patří mezi měkké dovednosti?

Co patří mezi měkké dovednosti

Měkké dovednosti jsou vyžadovány především u manažerských a obchodních profesí, a od toho se také odvíjí jejich charakter. Patří mezi ně například následující:

 • komunikační dovednosti,
 • schopnost týmové spolupráce či vedení týmu,
 • organizační schopnosti a dovednosti,
 • strategické neboli koncepční myšlení,
 • kreativní myšlení,
 • flexibilita a schopnost rozhodovat se v podmínkách nejistoty,
 • schopnost řešení konfliktů a vyjednávání,
 • asertivní jednání,
 • sebereflexe, konstruktivní kritičnost,
 • aktivní přístup a ochota učit se novým věcem,
 • ochota riskovat,
 • samostatnost,
 • odolnost vůči stresu,
 • empatie a další.

Proč a u jakých profesí jsou měkké dovednosti důležité?

Jak již bylo zmíněno výše, soft skills jsou zásadní zejména pro manažerské a obchodní profese. Manažer, který pracuje na svých měkkých dovednostech, má totiž lepší vztahy s lidmi na pracovišti i mimo něj. Osvojením soft skills je pro něj také mnohem jednodušší řešit témata týkající se odměny, motivace či hodnocení podřízených. Z toho důvodu se měkké dovednosti stávají základním pilířem manažerského vzdělávání.

 • Měkké dovednosti jsou úzce spjaty s leadershipem a v současnosti se stávají stále důležitějšími pro úspěšné řízení organizací. Měkké dovednosti mohou pomoci vedoucím pracovníkům v mnoha oblastech, jako je týmová spolupráce, motivace, komunikace a řešení problémů.

 Soft skills u manažerů

Význam však mají i pro jiné profese, neboť určují, jestli daný jedinec zapadne do týmu a jak kvalitně bude odvádět svoji práci. Mimoto se jedná o jakýsi prostředek, s jehož pomocí se lze připravit na budoucí trh práce. Měkké dovednosti jsou totiž oproti těm tvrdým mnohem univerzálnější a v podstatě neměnné. V případě tvrdých dovedností dochází v důsledku neustálých a zrychlujících se změn ke zkracování jejich životnosti. Zatímco v minulosti se změny odehrávaly v horizontu 20 let, dnes je to v průměru 2-5 let. Uvádí se například, že softwaroví inženýři si své odborné dovednosti musí obnovovat každých 12-18 měsíců.

Už v úvodu článku jsme mimo jiné nastínili, že měkké dovednosti tvoří základ pro budování tvrdých, resp. odborných, dovedností. Z toho důvodu se stále častěji objevují v hledáčku zaměstnavatelů a personalistů, kteří se na ně zaměřují již během pohovoru. Jejich měření je sice v porovnání s odbornými dovednostmi obtížnější, ale i tak je lze během přijímacího řízení určitým způsobem ověřit. Celkově mohou měkké dovednosti pomoci uchazečům o práci vyniknout mezi ostatními a ukázat, že jsou schopni přinést cenné přínosy do pracovního prostředí.

Jak personalisté soft skills ověřují?

Mnohé firmy tvrdí, že tvrdé dovednosti kandidáty naučí, ale ty měkké od nich budou očekávat. Personalisté je ověřují především v dalších kolech výběrového řízení, a to nejčastěji buď pokládáním jednoduchých otázek (např. zda kandidát upřednostňuje individuální nebo týmové sporty), anebo prostřednictvím behaviorálního pohovoru, kdy jsou uchazeči dotazování na konkrétní situace a způsob jejich řešení, či skrze tzv. assessment centra, kde jsou na modelových situacích testovány dovednosti všech uchazečů.

 Ověřování soft skills

Jaké jsou nejdůležitější měkké dovednosti pro úspěch v práci?

Měkké dovednosti jsou celkově jakousi „potřebnou výbavou“ k dosažení úspěchu v práci, některé z nich však svou důležitostí nad ostatními vyčnívají. Které to jsou?

 • Komunikační dovednosti: schopnost jasně a efektivně vyjádřit své myšlenky a poslouchat a porozumět názorům ostatních lidí.

 • Týmová spolupráce: schopnost pracovat s ostatními lidmi a přispívat k úspěchu týmu.

 • Flexibilita: schopnost přizpůsobit se různým situacím a změnám v pracovním prostředí.

 • Kreativita: schopnost přicházet s novými a inovativními nápady.

 • Organizační schopnosti: schopnost plánovat a řídit svůj čas a úkoly.

 • Proaktivita: schopnost aktivně hledat řešení a předcházet problémům.

 • Empatie: schopnost vcítit se do pocitů a potřeb ostatních lidí.

 • Adaptabilita: schopnost rychle se přizpůsobit novým situacím a pracovním prostředím.

 • Vedoucí schopnosti: schopnost vést a motivovat ostatní lidi k dosažení cílů.

 • Rozhodování: schopnost rychle a efektivně rozhodovat a řešit problémy.

O jaké dovednosti je na trhu největší zájem?

To, po kterých dovednostech je na trhu největší poptávka, názorně reflektuje žebříček níže, jehož data pocházejí z roku 2020. Jak si lze povšimnout, mezi tři nejžádanější měkké dovednosti patřily: řešení složitých problémů, kritické myšlení a kreativita.    

Žebříček měkkých dovedností 2020

Silně rostoucí význam má především kreativita, která se z 10. místa v roce 2015 dostala hned na 3. příčku. Důvodem jsou nepřetržitě probíhající změny ve společnosti, který z ní učinily zásadní kvalitu.

Důležitou roli sehrává také flexibilita, která v roce 2015 v první desítce nebyla vůbec. V dnešním proměnlivém světě totiž narážíme na mnoho situací, které nelze řešit rutinními postupy a kterým je nutné se přizpůsobit. Uvádí se dokonce, že do roku 2025 změní nové technologie – z důvodu přerozdělování práce mezi lidi a stroje – až 85 milionů pracovních míst. S flexibilitou do značné míry souvisí i schopnost rozhodovat se v podmínkách nejistoty a tvořit na místě, tedy improvizace.

Jaké jsou nejčastější problémy, které lidé mají s měkkými dovednostmi?

Osobnostní předpoklady se člověk od člověka liší, a pro někoho tak může být osvojení určitých měkkých dovedností velmi obtížné. S jakými problémy se lidé v tomto směru nejčastěji setkávají?

Nedostatečné komunikační dovednosti

Mnoho lidí může mít problémy s jasným vyjádřením svých myšlenek a názorů a s porozuměním ostatním lidem. Tito jedinci se rovněž mohou cítit nesví v určitých situacích, jako je například jednání s novými lidmi či prezentace.

Nedostatečné týmové dovednosti

Ne každý je týmový hráč. Někteří lidé mohou mít s prací v týmu a spoluprací s ostatními problémy. Mohou mít tendenci být příliš dominantní nebo naopak příliš pasivní a neúčinní.

Nejčastější problémy lidí, které mají s měkkými dovednostmi

Nedostatečná flexibilita

Ač se říká, že změna je život, pro někoho změny představují pouze nutné zlo. Mnoho lidí tak může mít problémy s přizpůsobením se různým situacím a změnám v pracovním prostředí. 

Nedostatečné organizační schopnosti

Někteří lidé mohou mít – například v důsledku nedostatku sebekázně – problémy s plánováním a řízením svého času a úkolů. Mohou se však potýkat i s nedostatkem struktury a organizace v práci.

Nedostatečná empatie

Někteří lidé mohou mít problémy s vcítěním se do pocitů a potřeb ostatních lidí. Také jim nemusí být příjemné situace, ve kterých musí řešit konflikty nebo komunikovat s lidmi majícími odlišné názory.

Za účelem dosažení úspěchu v pracovním prostředí je potřeba tyto problémy překonávat a na rozvoji svých měkkých dovedností nepřetržitě pracovat.

Jak mohu zjistit, jaké jsou moje silné a slabé stránky v měkkých dovednostech?

Způsobů, jak odhalit své silné a slabé stránky v měkkých dovednostech, existuje hned několik. Jsou to například:

 • Samohodnocení, kdy se můžete sami zamyslet nad tím, v jakých situacích se cítíte pohodlně a sebevědomě a v jakých situacích naopak máte problémy. Pokuste se také zhodnotit své vlastní chování v těchto situacích a zjistit, co byste mohli zlepšit.

 • Zpětná vazba od ostatních – od kolegů, nadřízených, přátel atp. Zeptejte se jich, co považují za vaše silné a slabé stránky a jak byste mohli své měkké dovednosti vylepšit.

 • Hodnocení osobnosti; zde máme na mysli různé psychologické nástroje, jako jsou testy a dotazníky, které vám odhalování vašich silných a slabých stránek v oblasti soft skills usnadní. Tyto nástroje mohou být k dispozici prostřednictvím kariérních poradců nebo online.

 • Sebevzdělávání; dalším způsobem, jak identifikovat své silné a slabé stránky v měkkých dovednostech, je čtení knih a článků věnujících se soft skills a jejich rozvoji. Zároveň si také můžete osvojit nové techniky a nástroje na zlepšení svých měkkých dovedností.

Vlastní silné a slabé stránky v měkkých dovednostech

Jak posilovat měkké dovednosti?

Příležitostí, jak si osvojit měkké dovednosti, je v současné době spousta. Mnohé aktivity a rozvojové programy – určené především mladým lidem – bývají navíc zdarma; zájemce tak stojí pouze čas a energii. Hlavní je dokázat vystoupit ze své komfortní zóny a ukázat proaktivní přístup.

Jednou z doporučených aktivit je třeba sport, který už malým dětem pomáhá naučit se vytrvalosti, zdravé soutěživosti, schopnosti koncentrace či schopnosti vymýšlet nová řešení a dotahovat věci do konce. Ve škole si zase děti v rámci týmových projektů osvojují komunikační dovednosti, empatii či schopnost organizace práce a času. Pro středoškoláky a vysokoškoláky se mimo jiné doporučuje výjezd na výměnný studijní pobyt v zahraničí.

Rozvíjet měkké dovednosti však mohou i dospělí, nejčastěji prostřednictvím tréninků měkkých dovedností. Avšak vzhledem k tomu, že se tyto tréninky vyznačují o něco nižší efektivitou, je třeba věnovat jejich výběru značnou pozornost. Zaměřte se především na to, aby daný trénink nabízel velké množství modelových situací, v nichž si pracovníci mohou nově nabyté znalosti a dovednosti vyzkoušet. Mezi hlavní příčiny omezené efektivity tréninků měkkých dovedností patří zejména:

 • nejasné či nesprávné vymezení měkkých dovedností, tedy toho, co by se pracovníci měli naučit,
 • nevhodní lektoři bez potřebných znalostí či zkušeností,
 • a v neposlední řadě stávající zvyklosti pracovníků. Získání nových dovedností totiž zpravidla vyžaduje, aby se lidé nejprve zbavili svých dřívějších zvyklostí, které jsou s těmito dovednostmi v rozporu, což je samozřejmě velmi obtížné.
Trénink měkkých dovedností

V každém případě je nutno zmínit, že k potřebnému osvojení soft skills několikadenní trénink nemusí být dostačující. Důležitá je i následná dlouhodobá pozornost, podpora a zpětná vazbaze strany nadřízeného či externího kouče.

 • Chcete, aby vám učení šlo co nejlépe? Vyzkoušejte superpotraviny, které podporují výkonnost mozku, pomáhají zlepšovat paměť i schopnost učení.

Jaké jsou nejlepší způsoby, jak zlepšit svou komunikaci?

Zlepšení komunikace je klíčové pro úspěch v mnoha oblastech života, včetně pracovního prostředí, vztahů a osobního rozvoje. Způsobů, jak zlepšit svou komunikaci, existuje spousta; mezi ty nejefektivnější patří aktivní poslech, jasný a stručný projev, udržování očního kontaktu, používání pozitivního jazyka a vylepšení tělesné řeči.

Aktivní poslech je důležitý pro pochopení druhého člověka a jeho potřeb. Naučte se poslouchat s plnou pozorností a zaměřte se na to, co druhá osoba říká. Ujistěte se, že jste si porozuměli, co se vám říká, a pokud ne, klidně požádejte o vysvětlení. Pokud chcete, aby byla vaše zpráva úspěšně předána, dbejte na to, aby byl váš projev jasný a stručný. Volte vhodná slova a ujistěte se, že vysvětlujete věci jednoduše a srozumitelně.

Udržování očního kontaktu při komunikaci

Udržování očního kontaktu během rozhovoru ukazuje vaši ochotu a zájem o druhou osobu a umožňuje vám lépe pochopit výraz jejich tváře a tón hlasu. Používání pozitivního jazyka pak pomáhá vytvářet pozitivní atmosféru v rozhovoru, podněcovat ke spolupráci a zabraňovat hádkám. Důležitou roli v komunikaci hraje také tělesná řeč. Pokuste se udržet uvolněnou a otevřenou tělesnou řeč, která ukazuje váš zájem o druhou osobu. Například uvolněná ramena a otevřené dlaně ukazují na vaši připravenost naslouchat a být vstřícný.

Nicméně, opravdovým klíčem k úspěchu v komunikaci je dostatečný trénink. Hledejte si proto co nejvíce příležitostí k rozhovoru a požadujte zpětnou vazbu.

Vliv měkkých dovedností na prezentační schopnosti

Měkké dovednosti, především výše zmíněná komunikace a schopnost naslouchat, mohou pomoci při prezentaci. Dobrá komunikace je klíčová pro zajištění toho, aby vaše zpráva byla srozumitelná a přitažlivá pro publikum. Naslouchání vám umožní lépe porozumět potřebám a zájmům vašich posluchačů, a proto jim budete schopni prezentaci do určité míry přizpůsobit.

 

Vliv měkkých dovedností na prezentační schopnosti


Prezentace jsou důležitou součástí mnoha pracovních pozic a umění přesvědčivě prezentovat své nápady může být pro úspěch v práci klíčové. Že vám prezentace zrovna moc nejdou? Nevadí! Níže najdete způsoby, jak své prezentační dovednosti zlepšit.

 • Pečlivě se připravte

Abyste byli úspěšní v prezentaci, musíte si pečlivě připravit svůj obsah. Definujte si hlavní body, které chcete prezentovat, a sestavte si jejich pořadí. Je důležité, abyste věděli, co chcete říci a jak to říct.

 • Pracujte na svém hlasu a řeči těla

Hlas a řeč těla jsou důležité prvky prezentace. Mluvte pomalu a srozumitelně a snažte se být jasní a přesvědčiví. Také si uvědomte, jaké signály vaše tělo vysílá, a snažte se být sebevědomí a otevření.

 • Používejte vizuální pomůcky

Vizuální pomůcky, jako jsou prezentace PowerPoint nebo nákresy, mohou pomoci vysvětlit složité koncepty a udržet pozornost publika. Nicméně, mějte na paměti, že méně je někdy více a příliš mnoho vizuálních prvků může odvést pozornost od vaší prezentace.

 • Udržujte kontakt s publikem

Být v kontaktu s publikem může pomoci udržet pozornost posluchačů. Snažte se udržovat oční kontakt s různými lidmi v publiku a ptát se na otázky, abyste získali zpětnou vazbu.

 • Trénujte

Jedním z nejlepších způsobů, jak zlepšit své prezentační dovednosti, je prostě cvičit. Trénujte své prezentace před zrcadlem nebo před přáteli a rodinou a získávejte zpětnou vazbu.

Jaké jsou nejlepší způsoby, jak se stát lepším týmovým hráčem a zlepšit svou spolupráci s ostatními?

Základem každého týmového úspěchu je správná komunikace. Ujistěte se, že jste jasně vyjádřili své myšlenky a nápady a snažte se aktivně poslouchat a porozumět nápadům a potřebám ostatních. Vyhýbejte se konfliktům a vyjádřete své názory konstruktivním způsobem. Důležitá je také schopnost respektovat rozdílnosti – v týmu jsou lidé s různými zkušenostmi a názory, přičemž každý z nich má co přinést.

V průběhu projektu nebo úkolu se mohou vyskytnout nečekané situace a změny. Buďte proto maximálně flexibilní, připraveni přizpůsobit se změnám a otevření novým nápadům.

Nejlepší způsoby, jak se stát lepším týmovým hráčem a zlepšit svou spolupráci s ostatními

S týmem je přirozeně spjata spolupráce. Ujistěte se, že rozumíte svému úkolu v rámci týmu a spolupracujte s ostatními, aby bylo dosaženo společného cíle. Věnujte pozornost silným stránkám jednotlivců a využijte je k dosažení týmového úspěchu. Bude-li někdo z týmu potřebovat podporu, poskytněte mu ji. Rovněž se snažte udržovat pozitivní náladu v týmu.

Zmíněné způsoby, díky kterým se lze stát lepším týmovým hráčem a lépe komunikovat, přirozeně podporují celkové sociální dovednosti člověka.

Jak se mohu lépe naučit řídit svůj čas?

Správné řízení času je klíčové pro úspěch a produktivitu v práci i v osobním životě. Naučit se jej přitom můžete prostřednictvím několika mála kroků:

 • Plánování úkolů

Naplánujte si svůj den předem a vytvořte si seznam úkolů, jimž se budete v onen den věnovat.

 • Prioritizace

Jednotlivým úkolům – podle jejich důležitosti a naléhavosti – přiřaďte prioritu. V prvé řadě se zaměřte na ty nejdůležitější úkoly, které mají na vaši práci největší dopad.

 • Plánování přestávek

Je důležité si plánovat přestávky a pauzy mezi prací. Vhodné přestávky pomáhají udržet vysokou úroveň produktivity a pomáhají vyhnout se vyhoření.

Efektivní time-management

 • Odstranění rušivých elementů

Během plánované práce odstraňte rušivé prvky, jako jsou sociální sítě nebo e-maily. Na ty si vyhraďte určitý čas zvlášť.

 • Delegování úkolů

Delegování úkolů může pomoci snížit nároky na váš čas a umožnit vám zaměřit se na důležitější úkoly. Pokud máte kolegy nebo spolupracovníky, kteří by mohli pomoci s některými úkoly, neváhejte se na ně obrátit.

 • Sledování pokroku

Sledujte svůj pokrok a vyhodnocujte své výsledky na konci každého dne. To vám pomůže zlepšit své plánování a zlepšit své návyky v řízení času. 

Jak se mohu naučit zlepšit svou kreativitu?

Kreativita je klíčová pro řešení problémů a inovaci. Právě proto je na současném pracovním trhu velmi žádaná. Jakými způsoby můžete svou kreativitu zlepšit? Máme pro vás několik tipů!

 • Vyhýbejte se stereotypům

Vyhýbejte se stereotypům a konvenčním myšlenkám. Snažte se přemýšlet jinak a hledejte netradiční řešení problémů.

 • Vyrážejte na exkurze

Na exkurzích máte možnost vidět nejrůznější umělecká díla a projekty. Tento proces vám může pomoci inspirovat se a otevřít svou mysl novým myšlenkám.

 • Používejte brainstormingové techniky

Používání brainstormingových technik, například myšlenkových map, vám umožní generovat nové nápady a přemýšlet méně konvenčně.

Jak se naučit být více kreativní

 • Experimentujte

Experimentujte s novými technologiemi a nástroji, které vám umožní vytvářet nové věci. Snažte se najít nové způsoby, jak používat tyto technologie a vytvářet inovativní řešení.

 • Relaxujte

Relaxační techniky, kupříkladu meditace, vám pomohou uvolnit mysl a zbavit se stresu. Díky tomu budete moct jasněji přemýšlet a třeba i přicházet s novými a inovativními nápady.

 • Spolupracujte s různými osobnostmi

Bude-li to možné, snažte se spolupracovat s lidmi, kteří mají odlišné názory a zkušenosti, než jsou ty vaše. Tento proces vám umožní vidět problémy z různých perspektiv a přemýšlet o nových způsobech, jak je řešit.

 • Čtěte a studujte

Čtěte knihy a studujte témata, která vás zajímají. Tento proces vám umožní získat nové znalosti a dívat se na věcí z různých úhlů pohledu.

Zlepšování kreativity je proces a vyžaduje pravidelnou praxi. Je důležité najít způsob, který vám nejvíce vyhovuje a pravidelně se mu věnovat. 

Měkké dovednosti a úspěch v osobním životě

Ač jsou měkké dovednosti skloňovány primárně v souvislosti s prací, důležitou roli sehrávají i v osobním životě. 

Měkké dovednosti, jako je empatie, naslouchání a schopnost efektivně komunikovat s ostatními, mohou pomoci při budování zdravých a pozitivních vztahů s rodinou, přáteli a partnery. Když lidé umí dobře komunikovat s ostatními, mohou si lépe porozumět a vyhnout se potenciálním problémům.

Celkově lze říci, že lidé s vysokou úrovní měkkých dovedností jsou schopni lépe komunikovat, spolupracovat s ostatními a úspěšně řešit různé problémy. To jim umožňuje dosáhnout vyššího stupně spokojenosti a úspěchu v osobním životě.

 

Komentáře

Add new comment
+420 286 857 164

2014 © Copyright OA Praha. All rights reserved

Aira GROUP s.r.o.