Přijímací řízení

Informace pro uchazeče o studium pro školní rok 2022/2023

Součástí přihlášky k přijímacímu řízení je doložený prospěch za poslední dva roky studia na základní škole. Tento prospěch může doložen dvěma způsoby, a sice na přihlášce, uvedením klasifikace potvrzené školou razítkem bez malého státního znaku nebo mohou být k přihlášce přiloženy ověřené kopie vysvědčení.

Škola nevyžaduje lékařské potvrzení, ani hodnocení ze základní školy.

V příštím školním roce otevíráme 2 třídy prvních ročníků denního studia (celkem 48 žáků) a 1 třídu prvního ročníku dálkového studia (celkem 32 žáků).

Bližší informace o konkrétním studiu naleznete v sekcích o 4 letém denním studiu, a 5 letém dálkovém studiu.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení

Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení zasílejte včetně všech příloh do 1. března 2022 (včetně) na e-mail studijního referenta nebo poštou.
Přihlášky k vyplnění naleznete pod tímto odkazem.

Termíny konání školní přijímací zkoušky

Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky se konají 12. dubna a 13. dubna 2022. Náhradní termíny jsou stanoveny na 10. května a 11. května 2022.
Školní přijímací zkoušky konané formou ústního pohovoru s uchazeči se konají ve stejný den jako příjímací zkoušky, náhradní termíny pro ústní zkoušku jsou také shodné s jednotnými přijímacími zkouškami.

Případná další kola budou vyhlášena pouze tehdy, budou-li po ukončení předchozích kol k dispozici volná místa.

Kritéria rozhodování o přijetí/nepřijetí ke vzdělávání pro obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

1.  Ve smyslu § 60, odst. 2 a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona v platném znění rozhodla ředitelka školy, že:

a) Uchazeči hlásící se do 1. ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie na dálkovou formu studia budou přijati automaticky předložením předcházejícího vzdělání v rámci 2. kola přijímacího řízení.

b) Uchazeči hlásící se do 1. ročníku oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie na denní formu studia musí konat jednotné přijímací zkoušky a zúčastnit se ústního pohovoru. Výsledek této zkoušky (zveřejněné institucí CZVV) bude s váhou 60% započítán do celkového hodnocení přijímacího řízení. Do celkového hodnocení se započítává také průměrný prospěch z vysvědčení do 1,9 včetně (1.pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo ekvivalentního ročníku víceletého gymnázia, počítá se průměr všech povinných předmětů kromě chování), který má váhu 30%.

c) Ostatní žáci budou přijati na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky do naplnění kapacit.

2.     Ve smyslu § 60 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. Školského zákona a ve smyslu §3 odst. 1 č.353/2016 Sb. Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání rozhodla ředitelka školy, že školní příjímací zkoušky se konají formou ústního pohovoru mezi uchazečem a pověřeným učitelem školy. Obsahem ústního pohovoru je především motivace ke studiu. Ohodnocení této formy zkoušky má v celkovém hodnocení váhu 10%.

3.     Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podá uchazeč nejpozději do 1. března 2022. Přihláška musí obsahovat náležitosti uvedené v § 1 Vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění.

4.     Jednotliví uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před datem konání 1. kola jednotné přijímací zkoušky a nejpozději 7 dní před datem konání školní přijímací zkoušky pozvánky s uvedením přesného času a místa konání zkoušek a zároveň obdrží i své osobní registrační číslo, pod nímž budou po celou dobu přijímacího řízení evidováni.

5.     Splnění podmínek zdravotní způsobilosti není předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání, škola nepožaduje posudek lékaře o zdravotní způsobilosti.

6.     Uchazeči se zdravotním znevýhodněním musí tuto skutečnost doložit podle § 1, odst. 1, písm. h) Vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění. Pokud má být při přijímací zkoušce přihlédnuto ke zdravotnímu postižení či zdravotnímu znevýhodnění uchazeče, musí být součástí přihlášky posudek školského poradenského zařízení obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky (§ 13 Vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění).

7.     Pokud uchazeč o studium dlouhodobě pobývá v zahraničí a tam také plnil povinnou školní docházku, předloží spolu s přihláškou ke střednímu vzdělávání vysvědčení z posledních dvou ročníků v originálním znění. Úřední překlad těchto dokumentů škola nevyžaduje, pokud ředitelka školy nerozhodne v jednotlivých případech jinak.

8.     Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle §20 odst.4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se u těchto uchazečů ověří ústním rozhovorem.

9.     Hodnocení uchazečů, kteří nebudou konat jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury podle §20 odst.4 školského zákona, je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné zkoušky. Uchazeči jsou pak zařazeni do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

10.  Seznam registračních čísel přijatých uchazečů na základě výše uvedených kritérií bude v 1. kole zveřejněn na internetu (www.oapraha.cz) nejpozději do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám tj. nejpozději do 30. dubna 2021, v případech dalších kol vždy v termínu stanoveném ředitelkou školy. Písemná rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou v 1. kole odeslána zákonným zástupců přihlášených uchazečů na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu dopisem určeným do vlastních rukou nebo prostřednictvím datové schránky v zákonném termínu, v dalších kolech v termínu stanoveném ředitelkou školy. Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebude zasíláno.

11.  Svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole v denním studiu potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

12.  Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

13.  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí, pokud chce uchazeč uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání.

14.  Případná další kola přijímacího řízení mohou být v jednotlivých oborech vzdělávání vypisována pouze v případě, že po skončení předchozích kol budou ještě k dispozici volná místa.

15.  Vzniknou-li v důsledku neodevzdání zápisových lístků některými uchazeči v některém oboru vzdělávání volná místa, ředitelka školy vyhoví příslušnému počtu odvolání uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení.

16.  Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí ke krajskému úřadu podáním učiněným u ředitelky Obchodní akademie Praha, s. r. o. Podle § 82, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

V Praze dne 27. září 2021 Ing. Mária Václavíková, ředitelka

Přečtěte si recenze našich žáků na Obchodní akademii Praha.

Chcete vidět, jak to u nás vypadá? Přijďte na den otevřených dveří nebo si prohlédněte virtuální prohlídku naší obchodní akademie. 

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

napište výsledné číslo!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.