Přijímací řízení

Informace pro uchazeče o studium pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé  pololetí školního roku 2019/2020.  Součástí přihlášky zůstávají poslední dvě vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, ovšem hodnocení výše zmíněného pololetí nesmí být hodnoceno.

Součástí přihlášky k přijímacímu řízení je doložený prospěch za poslední dva roky studia na základní škole. Tento prospěch může doložen dvěma způsoby, a sice na přihlášce je uvedena klasifikace potvrzená školou razítkem bez malého státního znaku nebo mohou být k přihlášce přiloženy ověřené kopie vysvědčení.

Škola nevyžaduje lékařské potvrzení, ani hodnocení ze základní školy.

V příštím školním roce otevíráme 2 třídy prvních ročníků denního studia (celkem 48 žáků) a 1 třídu prvního ročníku dálkového studia (celkem 32 žáků).

Bližší informace o konkrétním studiu naleznete v sekcích o 4 letém denním studiu, a 5 letém dálkovém studiu.

Opatření letošních přijímacích zkoušek
Uchazeč nesmí mít příznaky onemocnění a musí před zkouškou, musí doložit negativní výsledek testu na Covid. Případně potvrzené o prodělání Covid-19 ne starší jak 90 dní. Žák může podsoupit antigení testování přímo na naši škole. Více informací o opatření naleznete na Covid portálu.

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení

Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení zasílejte včetně všech příloh do 1. března 2021 (včetně) na e-mail studijního referenta nebo poštou.
Přihlášky k vyplnění naleznete pod tímto odkazem.

Termíny konání školní přijímací zkoušky

Vzhledem probíhajícím epidemickým opatření proti Covid-19 budou přijímací pohovory přesunuty na květen. O přesném termínu vás budeme včas informovat na webu školy.

1. termín: 5. května
2. termín: 6. května
1. náhradní termín 13. května 2021
2. náhradní termín 14. května 2021

Podmínky přijetí

Dle platných předpisů všichni studenti, kteří se hlásí do 1. ročníku denního nebo dálkového studia musí podat přihlášku do 1. 3. 2021.

Přihlášení studenti obdrží pozvánku ke školní přijímací zkoušce. Školní přijímací zkouška má formu ústního pohovoru. V případě, že situace v souvislosti s pandemií Covid-19 neumožní zájemcům dostavit se na školní přijímací zkoušku osobně, rozhodne škola o distanční formě této zkoušky.

Studenty přijímáme dle dosaženého průměrného prospěchu ze ZŠ (1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy, podle toho lepšího) a výsledku ústního pohovoru, který má hodnocení USPĚL/NEUSPĚL. Pokud předloží uchazeč vysvědčení pouze se slovním hodnocením prospěchu v jednotlivých předmětech, převede škola toto slovní hodnocení adekvátně na stupnicové hodnocení 1 - 5, aby bylo možno stanovit průměr. Při ústním pohovoru žáka se zástupcem vedení školy je zjišťována komunikační dovednost včetně úrovně komunikace v českém jazyce a také motivace žáka ke studiu.

Podle nových pravidel nebudeme tedy přijímat studenty na základě složení přijímací zkoušky z předmětů český jazyk a matematika.

O přijetí žáka ke studiu rozhoduje ředitelka školy.

Obvykle se k nám dostanou žáci s průměrem do 1.9.

Pokud zůstanou volná místa po 1. kole, je možné podat přihlášku do 2. kola. Ve 2. kole se koná pouze u denního studia ústní pohovor.

Do dálkového studia otvíráme třídu pro dostatečné množství studentů. Je možné se hlásit rovnou do 2. kola bez povinných celostátních přijímacích zkoušek. 

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení

Přihlášku do 2. kola přijímacího řízení můžete odevzdat do 31. 5. (včetně) na e-mail studijního referenta nebo poštou.
Přihlášky k vyplnění naleznete pod tímto odkazem.

Podmínky přijetí

Do dálkového studia budou přijati zájemci automaticky předložením předcházejícího vzdělání v rámci 2. kola přijímacího řízení. To můžeme udělat na základě praktických zkušeností uchazečů. Povinnost předkládat potvrzení o praxi není. Do vyšších ročníků bereme dle předcházejícího studia bez přijímacích zkoušek s vypsáním rozdílových zkoušek z předmětů, které na předcházející škole neměli.

V případě uchazečů o 1. ročník denního studia se ve 2. kole koná pouze ústní pohovor v českém jazyce. Ve 2. kole přijímáme do denního studia dle průměru z předcházejícího studia až do naplnění kapacit. 

Potvrzení o přijetí

Dne 19. května 2021 zveřejní škola na na svých webových stránkách seznam přijatých studentů. Studenti, kteří se hlásí na denní studium, do 10ti pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí, musí na školu odevzdat zápisový lístek do 1. června, který jim vydá jejich základní škola. U dálkového studia se zápisový lístek nevyžaduje.

 

V Praze dne 1.12.2020

Schválila: Ing. Mária Václavíková, ředitelka školy

 

Přečtěte si recenze našich studentů na Obchodní akademii Praha.

Chcete vidět, jak to u nás vypadá? Přijďte na den otevřených dveří nebo si prohlédněte virtuální prohlídku naší obchodní akademie. 

Denní studium střední školy - Obchodní akademie Praha

Chcete studovat? 

Kontaktujte nás!

pro odpověď používejte háčky a čárky!
+420 286 857 164

2019 © Copyright OA Praha. Všechna práva vyhrazena

Aira GROUP s.r.o.